• fy
    • nl

Edukaasje, natuer en ferdivedaasje yn de Skylger bosk.

In sintrum fan moetsjen, besinning en kultuer. Strún troch it kursusoanbod of kom oernachtsjen; allinne, tegearre of mei in groep.

Oer ús

Kursussen

Kreativiteit en ûntspanne rinne hân yn hân op de Folkshegeskoalle. Fakânsje en persoanlike groei op Skylge

Mear ynformaasje

Skoalreizen

In prachtplak foar groepen en skoallen: fijne sliepsealen, goede fersoarging & in soad natuer om yn te boartsjen en fan te learen

Foar skoallen

Boekingen verlopen via Booking.com

Folkshegeskoalle

De Folkshegeskoalle is in sintrum fan moetsjen, besinning en kultuer.
Binst fan herte wolkom om hjir te genietsjen. Allinne, tegearre of mei in groep. Yn alle gefallen hawwe we in geskikt sliepplak foar dy. De Folkshegeskoalle is boudt op de funaminten fan bunkers út de Twadde Wrâldoarloch, yn in freonlike Skandinavyske styl. We biede groepsakkommodaasje oantemei 100 minsken.

Neist ús eigen aktiviteiten, biede we plak oan in soad oare kursussen, wurkwinkels en skoalreizen. Us Fryske woartels binne sichtber bygelyks yn de Fryske taal en skriuwkursussen, de Simmerkampen Kom & Sjong.
Us iten smakket hearlik en wurdt makke mei farske ingredienten.

Lês mear

Wurd Freon

Wurd no freon fan de Folkshegeskoalle. Tanksij de stipe fan ús freonen kin de Folkshegeskoalle har aktiviteiten organiseare. Guon fan ús kursussen en aktiviteiten, lykas de Simmerkampen foar Fryske bern, kinne net bestean sûnder dy stipe. Freonen krije alle jierren it tydskrift ‘De Freonebân fan Schylgeralân’. Freon wurde kin al foar €15,- it jier. Mei... Read more »

Lês mear

Sketse en skilderje

In simmerwike lang skilderje en sketse op it prachtige eilân. Basistechniken lykas kleurlear, foarmlear, perspektyf, kennis oer ferve en oare materialen komme oan bod. Mar ek komposysjelear, kar fan ûnderwerpen, materiaal en kleurgebrûk. Begjinners, mar ek skilders mei ûnderfining kinne harren talinten ûntwikkelje en útbouwe. De teorylessen binne yn it gebou, fierders wurkje wy útsoarte... Read more »

Lês mear

Kursussen

Edukaasje, natuer en ferdivedaasje binne werom te finen yn al ús kursussen. Sjoch nei de mooglikheden.